1.- Què són els pressupostos participatius?

Els pressupostos participatius són una ferramenta de democràcia directa que permeten a la ciutadania prendre decisions referents a una part del Pressupost Municipal.

Des del 2005 l’Ajuntament de Castelló de la Plana ha treballat en la implicació de la ciutadania en el disseny del Pressupost Municipal articulant el procés al voltant de les Juntes de Districte.

En l’exercici 2017 l’Ajuntament de Castelló de la Plana, va posar en marxa una primera experiència en línia de pressupostos participatius, mitjançant la plataforma web decidim.castello.es en la qual els veïns i veïnes d’aquesta ciutat podien involucrar-se de forma directa en la presa de decisions respecte al pressupost municipal. Aquest projecte de pressupostos participatius va suposar una oportunitat d’aprenentatge compartit entre l’Ajuntament i la ciutadania.

Finalitzat el procés de pressupostos participatius del 2017, amb l'objectiu de millorar edicions futures, es va convidar a les associacions, entitats, col·lectius i la ciutadania en general, a formar part d'un grup de treball, denominat grup motor, que va proposar millores en la consulta ciutadana. En els pressupostos participatius del 2018, una de les principals novetats va ser vincular als districtes de la ciutat, de manera que els sis districtes de la ciutat podien decidir sobre projectes que afectaven directament el seu barri. El protagonisme dels districtes segueix en l’esperit del Decidim 2019.

Durant el 2017 i 2018, des del Negociat de Participació Ciutadana, s'han realitzat diagnòstics tècnics en els sis districtes de la ciutat amb l'objectiu de detectar necessitats i demandes de la ciutadania. Pots consultar tot el document complet en el següent enllaç:

Diagnòstics i Estudis Realitzats

En aquesta edició del Decidim, els projectes presentats hauran d’ajudar a resoldre les necessitats detectades respecte a temes d’urbanisme, mobilitat, educació, salut pública, serveis municipals, cultura, desenvolupament i foment de l’ocupació, entre altres.

2.- Compromisos del Govern Municipal

Per a la consulta ciutadana sobre els pressupostos participatius del 2019 el govern municipal destina 1.650.000 euros per a invertir en projectes proposats per la ciutadania i triats directament pels veïns i veïnes de la ciutat.

3.- Quins projectes es poden presentar?

Es pot presentar projectes que milloren el districtes i estiguen vinculats a les competències municipals assenyalades en els articles 25.2 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i complir els requisits arreplegats en aquestes bases.

Els projectes que es poden presentar són totes aquelles propostes que donen solució a un dels problemes detectats.

Quedaran exclosos els següents projectes o propostes:

  • Propostes que afecten contractes ja vigents.
  • Propostes que no estiguen destinades a beneficiar l’interès públic.
  • Propostes valorades en més d’un milió d’euros.

4.- Qui pot presentar propostes?

Qualsevol veïna o veí, empadronat en la ciutat de Castelló de la Plana en el moment de la inscripció, major de 16 anys. Les propostes es presentaran de forma individual, sense perjudici que la persona que la presenta represente a una organització, grup, col·lectiu, etc.

Per a poder comprovar l'empadronament s'ha de verificar el compte de correu electrònic mitjançant de la web decidim.castello.es

La proposta haurà d’estar vinculada a un districte concret, a la seua elecció. No és necessari ser resident d’un districte per a poder presentar proposta sobre aquest districte.

5- Com presentar les propostes?

Les propostes es presentaran principalment via telemàtica mitjançant de la plataforma web decidim.castello.es i excepcionalment de forma presencial en l’oficina de Participació Ciutadana. ( Avgda. Germans Bou, 27)

El període per a presentar propostes és des de les 14:00 hores de l’11 de febrer fins a les 14:00 hores del 4 de març de 2019.

Durant aquesta primera fase de propostes, el Negociat de Participació Ciutadana, si detecta projectes repetits o molt semblants els recopilarà. Mitjançant d’un correu electrònic s'informarà a les persones promotores que hi ha un projecte semblant plantejat i de les possibilitats següents: debatre sobre els plantejaments semblants, plantejar un nou projecte conjunt i de la possibilitat de retirar el projecte. Si alguna persona promotora vol mantindre el seu projecte malgrat de ser semblant a altres, l’Ajuntament respectarà la seua decisió.

6- Jornada de millora de les propostes

Finalitzada la fase de presentació de propostes, el Negociat de Participació Ciutadana organitzarà una Jornada amb l'objectiu de millorar les propostes presentades. En aquesta jornada la ciutadania podrà suggerir millores sobre les propostes presentades.

El Negociat de Participació Ciutadana serà l'encarregat de recollir els suggeriments presentats en la jornada, i comunicar-les a la persona promotora de la proposta. Aquesta decidirà si dóna el seu consentiment o no per a introduir-les.

La jornada i les reunions de millora se celebraran en el període del 5 al 22 de març de 2019.

7.- Qui pot recolzar les propostes?

Cada persona major de 16 anys empadronada, podrà recolzar fins a un màxim de 3 propostes, sense que necessàriament hagen de ser del mateix districte.

Les propostes hauran de comptar amb un mínim de 35 suports de les veïnes i veïns per a poder passar a la fase següent i ser valorades pels serveis tècnics de l’Ajuntament de Castelló de la Plana. El suport de les propostes es realitzarà a través de la plataforma decidim.castello.es on estaran exposades les propostes presentades.

El període de suport de les propostes serà des de les 14:00 hores de l’1 d'abril fins les 14:00 hores del 15 d'abril de 2019.

8- Estudi de viabilitat dels projectes.

Una vegada hagen superat la fase d’avals, passaran a ser estudiades pels Serveis Tècnics de l’Ajuntament implicats en la seua execució, que seran els que emeten un informe sobre la seua viabilitat jurídica, tècnica i/o pressupostària.

Els Serveis Tècnics de l’Ajuntament quan emeten un informe sobre la viabilitat jurídica, tècnica i pressupostària del projecte d’inversió hauran de:

  • Comprovar que la proposta siga competència de l’Ajuntament, i que no depenga d’altres Administracions.
  • Estudiar si hi ha alguna normativa que siga contrària a dur a terme la proposta.
  • Estimar el cost econòmic de la proposta.
  • Estudiar si la proposta és viable tècnicament i no es preveu cap impediment perquè puga dur-se endavant la seua execució.
  • Valorar el cost del manteniment de les obres o dels projectes d’inversió per a incloure en els pressupostos següents

Les propostes de projectes que tinguen informes favorables dels Serveis Tècnics seran els que passaran a la fase de votació final.

Aquest procés de validació i estudi de viabilitat tècnica de les propostes es realitzarà en el període comprés entre el 16 de abril i el 21 de maig de 2019.

9.-Sobre la votació ciutadana

El període de les votacions serà des de les 14:00 hores del 10 de juny fins les 14:00 hores del 25 de juny de 2019.

Totes les persones majors de 16 anys, que estiguen empadronades en la ciutat de Castelló de la Plana i s’hagen inscrit en la plataforma web decidim.castello.es podran participar amb el seu vot.

Es podran votar tantes propostes com es considere oportú fins a arribar a la quantitat de 1.650.000 euros. Es poden votar propostes de diferents districtes.

La votació es farà de manera telemàtica mitjançant la plataforma web decidim.castello.es.

S’habilitaran uns punts de votació amb accés a internet on es donarà suport presencial a les persones que vulguen votar i així ho sol·liciten. Els punts de votació estaran en l’oficina de Participació Ciutadana, (en horari d’atenció al públic), o en les seus d’associacions, entitats i/o col·lectius que de forma voluntària vullguen participar. En dates pròximes a la fase de votació es publicaran en la plataforma web decidim.castello.es.

10. Sobre els resultats de la votació.

El resultat final del procés consultiu s’obtindrà una vegada haja finalitzat la votació i s'hagen ordenat totes les propostes pel número de vots rebuts.

El govern municipal es compromet a dur a terme l’execució de les inversions i propostes de despeses corrents serveis seleccionades, tenint en compte els resultats d'aquesta consulta ciutadana, sempre que s’atenga als criteris tècnics de viabilitat dels projectes i els límits econòmics disponibles. L’execució es realitzarà mitjançant formes jurídiques que permeten a l’Administració gestionar el seu pressupost municipal (contractació d’obres, de serveis, subministraments, arrendaments, subvencions...).

S'incorporarà un informe tècnic sobre l'enfocament de gènere en les propostes guanyadores.

Totes aquelles propostes que encara que no siguen guanyadores es consideren inversions bàsiques (enllumenat, clavegueram, asfaltat, manteniment bàsic d'instal·lacions educatives i esportives, accessibilitat, entre altres), s’estudiarà la seua incorporació al Decidim Barris que es contempla en la Moció aprovada en sessió plenària el 25 d’octubre de 2018.

Es podrà seguir el procés a través de la plataforma web decidim.castello.es. La plataforma decidim.castello.es és una adaptació de la plataforma de programari lliure, aplicació Consul, desenvolupada per l'Ajuntament de Madrid i adaptada per l'Ajuntament de Castelló de la Plana. Les dades aportades seran incorporades i tractades per l'Ajuntament d'acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.